Tropics: French Guiana / Tropiques: Guyane - Pierre Escoubas